ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถซื้อใบสมัครและสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่ ศูนย์จัดการศึกษาโครงการภาคพิเศษ
คณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 3
วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-15.30 น.พักเที่ยง 12.00-13.00 น.
(หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบผ่านทางหน้า Website นี้) 
  หากมีข้อสงสัยของหลักสูตรหรือการรับสมัคร สามารถศึกษาข้อมูลได้จากหน้า Q&A คำถาม-คำตอบ หรือจากข้อมูลต่างๆใน
Website นี้ก่อน ทั้งนี้หากมีข้อคำถามสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลข 02-561-3480, 02-561-3484 ต่อ 901-903 หรือที่
Email:art-political@ku.ac.th
(ในบางครั้งอาจไม่ได้รับความสะดวกเนื่องจากมีการสอบถามข้อมูลเข้ามาจำนวนมาก)
   
 
  การเดินทางมาที่คณะสังคมศาสตร์นั้นมีสามารถดำเนินการได้หลายวิธีได้แก่

- การเดินทางมาโดยรถโดยสารสาธารณะ และมาต่อรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่าย
  โดยสามารถศึกษาเส้นทางได้จาก Website ของกองยานพาหนะ อาคารสถานที่ (คลิกเลือกที่เมนูด้านล่าง)


- การเดินทางมาโดยรถโดยสารสาธารณะและมาต่อรถจักรยานยนต์รับจ้าง ค่าโดยสารประมาณ 10-15 บาท (ควรสอบถามจากผู้ให้บริการก่อน)

- การเดินทางมาโดยรถแท็กซี่ สามารถดูแผนที่ได้ โดย คลิกเลือกที่เมนูด้านล่าง

- การเดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัว อาจมีปัญหาในด้านสถานที่จอดประกอบกับพื้นที่โดยรอบจะเป็นสถานที่จอดของ
หน่วยงานต่างๆ ซึ่งไม่สามารถเข้าไปจอดได้  และอาจถูกล็อคล้อซึ่งต้องเสียค่าปรับ
ดังนั้นหากจำเป็นที่ต้องนำรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   สามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถ
ด้านหน้าประตู 1 (เสียค่าบริการ) และต่อรถโดยสารสวัสดิการมายังคณะสังคมศาสตร์อีกทอดหนึ่ง