โครงการฯได้รวบรวมคำถามที่ผู้ปกครองและนักเรียนส่วนใหญ่มักจะสอบถามมายังโครงการ
  การเรียนหลักสูตร ภาคพิเศษกับภาคปกติ แตกต่างกันอย่างไร
 
 
  เรียน วัน เวลา และสถานที่ใด
 
เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 16.00-20.00น.
  โครงการใช้เวลาเรียนกี่ปี
 
4 ปี
  ค่าเทอมเท่าไหร่(ผ่านระบบ Addmissionและรับตรง)
 
คิดแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท
  เมื่อเข้าศึกษาแล้วจะย้ายคณะฯได้หรือไม่
 
 
  เมื่อเข้าศึกษาแล้วต้องการย้ายไปศึกษาในสาขาอื่นๆที่เป็นภาคพิเศษเหมือนกันได้หรือไม่
 
 
  มีทุนการศึกษาหรือไม่
 
 
  สามารถผ่อนชำระหรือผ่อนผันค่าลงทะเบียนได้หรือไม่
 
 
  นิสิตต่างจังหวัดสามารถขอหอพักของมหาวิทยาลัยได้หรือไม่
 
 
  นิสิตภาคพิเศษต้องร่วมกิจกรรมรับน้องหรือไม่
 
 
  นิสิตภาคพิเศษจะเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการบัณฑิตยุคใหม่ได้อย่างไร จะมีผลต่อการรับปริญญาหรือไม่
 
 
  จะสมัครเข้าศึกษาต่อโครงการภาคพิเศษ (รับตรง) สาขาอื่นๆพร้อมกันได้หรือไม่
 
 
  ถ้าสมัครเข้าศึกษาต่อผ่านระบบ Admissionในสาขาอื่นที่มหาวิทยาลัยอื่น/หรือที่เกษตรแต่เป็นคณะอื่น/หรือคณะสังคมศาสตร์
แล้วจะมาสมัครเรียนในโครงการภาคพิเศษ (รับตรง) ที่นี่อีกได้หรือไม่
 
 
  มีผล A-NET, O-NET เก่า (เด็กซิ่ล)จะมาสมัครเรียนในโครงการภาคพิเศษ (ทั้งระบบ Admissionหรือรับตรง) ได้หรือไม่