นิสิตที่เรียนสำเร็จและได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จะต้องได้รับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
และต้องเรียนรายวิชาต่าง  ๆ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต ประกอบด้วย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร์  
 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพลศึกษา
  2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน
27 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะบังคับ         
39 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะเลือก
18 หน่วยกิต
วิชาเลือกนอกสาขา
15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   

   
 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
 
 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต

 
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)
422101 สถิติเบื้องต้น(Elementary Statistics) 
3 (3-0)
999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
(Mathematics and Computer in Everyday Life)
3 (2-2)
  หรือ  
422421 สถิติและคอมพิวเตอร์สำหรับสังคมศาสตร์
(Statistics and Computer for Social Sciences)
3 (3-0)
  และเรียนอีก 3 หน่วยกิต  ดังรายวิชาต่อไปนี้  
404101 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science)
3 (3-0)
417101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน(Basic Mathmatics)   
3 (3-0)
999012 สุขภาพเพื่อชีวิต (Health for Life)
3 (3-0)
999213 สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและชีวิต(Environment, Technology and Life)  
3 (3-0)

 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
 
 

กลุ่มวิชาภาษา  12 หน่วยกิต

 
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)
355xxx ภาษาอังกฤษ 
9 (9-0)
999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)
3 (3-0)
361111 การเขียนภาษาไทย(Writing I)
3 (3-0)

 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
 
 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต

 
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)
108101 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป  (Introduction to Economics)และ
3 (3-0)
999141 มนุษย์กับสังคม (Man and Society)
3 (3-0)
460111 สังคมวิทยาเบื้องต้น(Introduction to Sociology) 
3 (3-0)

 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
 
 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3 หน่วยกิต
เรียน 1 วิชา 3 หน่วยกิตจากวิชาต่อไปนี้

 
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)
387102 ปรัชญาทั่วไป (General Philosophy)
3 (3-0)
452221 ประวัติศาสตร์ไทย(Thai History)
3 (3-0)
999031 มรดกอารยธรรมโลก(The Heritage of World Civilizations)
3 (3-0)
999032 ไทยศึกษา(Thai   Studies)
3 (3-0)
999033 ศิลปะการดำเนินชีวิต(Arts of Living)
3 (3-0)

 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
 
 

กลุ่มวิชาพลศึกษา  2 หน่วยกิต

 
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)
175xxx  กิจกรรมพลศึกษา(Physical  Education Activity)
1 (0-2)

 
 
หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
 
 

กลุ่มวิชาแกน  21 หน่วยกิต

 
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)
453111 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป(Introduction to Law) 
3 (3-0)
454111 รัฐศาสตร์เบื้องต้น(Introduction to Political Science)
3 (3-0)
454211 การเมืองและการปกครองของไทย(Thai Politics and Government)
3 (3-0)
454212 ทฤษฎีการเมือง(Political  Theory)
3 (3-0)
455231 หลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ(Principles of International Relations) 
3 (3-0)
456251 หลักอาชญาวิทยา(Principles of Criminology) 
3 (3-0)
457241 หลักการปกครองท้องถิ่น(Principles of Local Government)
3 (3-0)
458221 ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
(Scope and Theories of Public Administration)
3 (3-0)
 

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 
ให้เลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่ง 39  หน่วยกิต