โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-561-3480, 02-561-3484 ต่อ 901-903 Email :art-political@ku.ac.th
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ มิถุนายน 2560 สงวนลิขสิทธิ์